vragen?
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Heeft u een vraag over Panorama Lokaal, bijvoorbeeld over deelname, de procedure of het reglement? Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

Vragenformulier

vraag


vragen

algemeen

 1. Waarover gaat Panorama Lokaal?

  Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs de kenmerkende wijken uit de jaren 60, 70 en 80, gelegen aan de rand van de stad, toekomstbestendig maken. De grote maatschappelijke uitdagingen van nu - die samenkomen aan de randen van de stad – vormen daarbij de leidraad. Samenwerking tussen lokale partijen én de creativiteit van multidisciplinaire ontwerpteams vormen de motor om verandering teweeg te brengen in deze gebieden.
 2. Wat is de opdracht van Panorama Lokaal?

  Met de prijsvraag Panorama Lokaal roepen we gemeenten, wooncorporaties, grondeigenaren en andere betrokkenen op om samen te werken als coalities en oude woonwijken – aan de randen van de stad - klaar te maken voor de toekomst. We willen de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek stimuleren om aan de slag te gaan met de wensen voor de wijk die deze coalities in kaart brengen.
 3. Waarom richt Panorama Lokaal zich op de randen van de stad?

  Panorama Lokaal zoekt locaties op de grens van stad en groen. De locaties die worden gekozen, zullen zowel bebouwd als landschappelijk gebied beslaan. Hier is voor gekozen omdat je aan de stadsranden zowel de noodzaak ziet om te veranderen, als de mogelijkheden die er zijn om winst te behalen.

  Veel van de wijken uit de jaren 60, 70 en 80 liggen aan de rand van de steden . Als een laatste ‘jaarring’ rondom een oude kern. Hier zie je hoe stad en land elkaar ontmoeten en hoezeer de woonwijken gebouwd zijn vanuit een totaal andere maatschappijbeeld. Het landschap is vlakbij, maar maakt nauwelijks onderdeel uit van de wijk. Terwijl de open ruimte, het groen en water, de natuur en landbouw interessante ingrediënten zijn voor nieuwe vormen van energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, woonvormen en een gezonde leefstijl van de bewoners.
 4. Waarom richt Panorama Lokaal zich op wijken uit de jaren 60, 70 en 80?

  Een kwart van onze woningen is gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare wijken, ook wel bloemkoolwijken, stempelwijken of woonerven genoemd. Ze zijn gebouwd in een periode dat we andere eisen en wensen hadden. Tijden zijn veranderd. We willen energiezuinige woningen en klimaatbestendige wijken. Leefbare woonwijken die niet alleen bestaan uit eengezinswoningen, maar ook uit woningen die geschikt zijn voor het groeiende aantal ouderen en kleine huishoudens. We willen nieuwe, betaalbare woningen bovendien. En we willen graag dat het aangrenzende groene landschap onderdeel wordt van de wijk. Kortom: deze wijken zijn toe aan een stevige opknapbeurt, zodat ze klaar zijn voor de toekomst.
 5. Wie kunnen er mee doen met de prijsvraag Panorama Lokaal?

  Lokale coalities, die in ieder geval bestaan uit een gemeente en een woningcorporatie, kunnen in de eerste fase van de prijsvraag een gebied aanmelden om deel te nemen aan de prijsvraag. Deze coalitie kan worden uitgebreid met grondeigenaren en andere lokale betrokkenen.
  In de tweede fase komen creatieve ontwerpteams in beeld, die in ieder geval bestaan uit één architect. Ook andere ontwerpers en creatieven kunnen zich hierbij aansluiten.
 6. Op basis van welke criteria worden de locaties geselecteerd?

  Het College van Rijksadviseurs selecteert de aanmeldingen van de locaties aan de hand van de volgende criteria:
  Actualiteit en urgentie: in hoeverre speelt de opgave op (veel)andere plekken?
  Overtuigingskracht: motivatie van de lokale partijen om met elkaar aan de slag te gaan.
  Experiment: de openheid van lokale partijen om te zoeken naar nieuwe invalshoeken,
  Realisatie: het commitment van de lokale opdrachtgevers om de prijsvraag te gebruiken als opstap naar realisatie.
  Betrokkenheid: de manier waarop bewoners zijn betrokken.

  Het College van Rijksadviseurs streeft naar een brede selectie in geografische spreiding en variatie in opgaven.
 7. Wat levert deelname aan deze ontwerpprijsvraag op?

  Deelname aan Panorama Lokaal biedt de mogelijkheid om op een vernieuwende manier samen te werken en de belangen en uitdagingen van lokale partijen te verbinden. Onder begeleiding van Panorama Lokaal formuleren de lokale partijen samen een opdracht voor multidisciplinaire ontwerpteams. Deze ontwerpteams gaan vervolgens aan de slag om innovatieve en opschaalbare plannen te maken voor de wijk, in nauwe samenwerking met de lokale coalitie en bewoners.

  Het traject kan op die manier het draagvlak voor de ontwikkeling van de locatie vergroten. Deelnemende coalities zijn bovendien onderdeel van een grotere, landelijke beweging, waardoor ze van andere locaties kunnen leren hoe ze kunnen inspelen op de opgaven waar hun wijken voor staan.
 8. Wat zijn de belangrijke data?

  3 oktober 10.00 uur Sluiting aanmelding locaties
  Zie verder het reglement. Dat kunt u hier downloaden.
 9. Wie zijn de initiatiefnemers van Panorama Lokaal?

  Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatsbosbeheer.
 10. Wat is het College van Rijksadviseurs?

  Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk College dat het Rijk adviseert over ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Het houdt zich bezig met de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit, de stad, het landschap tot de impact van de energietransitie. Het College bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt.
 11. Waar zijn de voorwaarden voor deelname te vinden?


  Alle belangrijke voorwaarden over de deelname en de procedure staan vermeld in het reglement. Dat kunt u hier downloaden.
 12. Waarover gaat Panorama Lokaal?

  Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs de kenmerkende wijken uit de jaren 60, 70 en 80, gelegen aan de rand van de stad, toekomstbestendig maken. De grote maatschappelijke uitdagingen van nu - die samenkomen aan de randen van de stad – vormen daarbij de leidraad. Samenwerking tussen lokale partijen én de creativiteit van multidisciplinaire ontwerpteams vormen de motor om verandering teweeg te brengen in deze gebieden.
 13. In de mededeling van Architectuur Lokaal (2-7-2019) wordt vermeld dat Tilburg-Noord en Haarlem Schalkwijk als locatie mee doen. Zijn er dan nog 5 locaties beschikbaar of gaat het nog om 7 locaties, exclusief de genoemde in Tilburg en Haarlem?

  Er is nog plek voor 5 locaties


procedure

 1. Wij zijn XX en zouden graag een rol willen spelen, samen met enkele andere partijen in een ontwerpteam. Hoe komen we daarvoor in aanmerking? Worden die geselecteerd door de lokale partijen (de 7 locaties), door jullie of op een andere manier?

  Wellicht doelt u op deelname aan de prijsvraag, die later dit jaar wordt uitgeschreven. Het reglement voor deze prijsvraag, met inbegrip van de selectieprocedure, wordt later dit jaar gepubliceerd.
 2. We zijn nieuwsgierig wanneer en hoe de prijsvraag voor de ontwerpburo's wordt uitgeschreven. Is dat via de website, tenderned, of andere wijze? Is daar al iets van bekend?

  Het voornemen is om in samenwerking met maximaal zeven geselecteerde lokale coalities te komen tot maximaal zeven prijsvraagreglementen in de tweede ronde (zie reglement par. 3.1 onder 2A). Op basis van elk van deze reglementen schrijft iedere coalitie in samenwerking met het CRa een ‘eigen’ prijsvraag uit. Deelname aan deze prijsvragen zal openstaan voor multidisciplinaire ontwerpteams - dat is dus breder dan een ‘prijsvraag voor ontwerpbureaus’. Wel moet minimaal één van de teamleden ingeschreven zijn in het Architectenregister (zie reglement, par. 1.3 onder 2A). Beoogd wordt om de prijsvragen eind november - begin december 2019 uit te schrijven (zie reglement par. 5.1). De wijze waarop de prijsvragen worden aangekondigd is nog niet precies bekend, maar vindt in ieder geval plaats via de websites van Panorama Lokaal en van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden. Wanneer u de twitteraccount @archopdrachten volgt ontvangt u nieuwe aankondigingen automatisch. Uiteraard worden de prijsvragen hiernaast via brede publiciteit aangekondigd, zoals dat ook is gebeurd bij de start van het gehele project Panorama Lokaal.
 3. Als woningcorporatie willen we een wijk aanmelden waar de voornaamste opgave draait om de leefbaarheidsproblemen in een aantal complexen, maar die een invloed hebben op de gehele wijk. Is dat ook mogelijk?

  Dat is mogelijk mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor de opgave zoals beschreven in het reglement par. 3.2.
 4. Begrijp ik het goed dat de vervolgopdracht de prijs is voor het winnende team? En wie is verantwoordelijk voor het verstrekken van die opdracht?

  De geselecteerde ontwerpteams ontvangen een tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan fase 2B, die ter beschikking wordt gesteld door de lokale coalities. De hoogte hiervan wordt vermeld in het reglement. De prijsvraag wordt beëindigd met het aanwijzen van een winnaar per prijsvraag. Er is dus geen sprake van het winnen van een vervolgopdracht. Maar de initiatiefnemers zullen zich wel inspannen in het vervolgtraject m.b.t. het verstrekken van een opdracht door derden aan de hoofdverantwoordelijke inzender van het winnende team, die zal zijn gericht op een eerste stap naar mogelijke realisatie (zie reglement par. 1.3). 
In dit stadium van het project kan nog niet bekend zijn wie de opdrachtgever voor een mogelijke zou kunnen zijn; onder meer omdat noch de coalities, noch de opgaven bekend zijn. Informatie hierover wordt in de nog op te stellen reglementen van de prijsvragen verstrekt.
 5. Is de gevraagde bijdrage vanuit de coalitie voor de drie teams 3 x 10.000 euro of 10.000 euro als totaal? In het geval dat dit per team is, is dat dan alleen voor de eerste ronde en komt er daarna nog een bedrag bij voor het team dat doorgaat?

  De bijdrage van de coalities is € 10.000 excl. btw per ontwerpteam. De drie ontwerpteams per locatie ontvangen als tegemoetkoming in de kosten tezamen dus € 30.000 excl. btw. De vergoedingen worden verstrekt in de tweede ronde van de ontwerpprijsvraag (ontwerpateliers). Voor de inzendingen in de eerste ronde (portfolio’s) worden geen vergoedingen verstrekt. Met ‘het team dat doorgaat’, wordt mogelijk gedoeld op de vervolgopdracht. Het vervolg valt buiten de prijsvraag. Wanneer aan een team een vervolgopdracht wordt verstrekt, zal hier uiteraard een vergoeding tegenover moeten staan. Over enige vervolgopdracht kan nu nog niets worden gezegd; de opdracht voor de prijsvraag wordt moet  nog worden geformuleerd (in fase 1B).
 6. Ondergetekende is architect met goede contacten bij de corporaties in de regio XX. Wij hebben o.a. de afgelopen 3 jaar actief gewerkt aan de verduurzaming van de wijk XX voor XX. Hoe moeten wij de creatieve teams in de volgende fase opvatten?

  In de eerste ronde worden coalities geselecteerd door het College van Rijksadviseurs. De geselecteerde coalities formuleren de opgave voor hun locaties, op basis waarvan het reglement voor de prijsvraag zal worden opgesteld. In de tweede ronde schrijven de coalities, op basis van hun reglement, ieder een eigen prijsvraag uit. U kunt als partner in een coalitie niet tegelijkertijd deelnemer aan de prijsvraag van deze coalitie zijn. In dit geval dient u dus een keuze te maken. Het staat u vrij om een inzending te doen voor deelname aan de prijsvraag in de tweede ronde voor alle locaties behalve voor een locatie waar u als coalitiepartner bij betrokken bent. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor geen van de geïnteresseerden in deelname, een garantie bestaat dat zij worden geselecteerd voor deelname; dat is aan de jury. De deelnemende teams zijn dus nog niet ingevuld.