English summary
veelgestelde vragen
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Heb je een vraag over Panorama Lokaal? Op deze pagina staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op.Waarover gaat Panorama Lokaal?

Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Deze wijken, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, zijn heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu. Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. Zo is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners!

Wie kunnen er mee doen aan panorama Lokaal?

Panorama Lokaal is een prijsvraag voor multidisciplinaire ontwerpteams. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers en doeners kunnen deel uitmaken van een team. Maar ook mensen met ander kennis of ervaring kunnen deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit het sociale domein, energie- of waterexperts, deskundigen met kennis van landbouwtransities. Ieder team moet tenminste bestaan uit een ontwerper, die is geregistreerd in het architectenregister.

Waarom richt Panorama Lokaal zich op de randen van de stad?

De afgelopen maanden zijn gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere betrokkenen opgeroepen om woonwijken aan te melden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de voorbereidingen van de prijsvraag betrokken. De andere vijf locaties zijn geselecteerd uit veertien aanmeldingen. Bij de selectie is gestreefd naar diversiteit, spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context. Zie locatie pagina voor een overzicht.

Wanneer wordt er meer bekend over de ontwerpopdracht?

Van elke locatie wordt 9 december 2019 de ontwerpvraag en het reglement gepubliceerd. Hierin staat wat de opdracht per locatie is. De publicatie is direct het startsein voor ontwerpteams om zich aan te melden.

Hoe kunnen teams zich aanmelden?

Multidisciplinaire ontwerpteams kunnen deelnemen door zich aan te melden op de website van Panorama Lokaal. Dat kan vanaf 9 december. Hiervoor wordt een portfolio en beknopte motivatie gevraagd. Aanmelden kan tot 21 januari. Uit deze aanmeldingen worden per locatie maximaal drie teams per locatie geselecteerd voor deelname aan de ontwerpfase. Voor de voorselectie is geen vergoeding beschikbaar.

Kan een interieurarchitect ingeschreven in het Architectenregister zich ook inschrijven?

Dat kan. In het reglement (3.1 Voorwaarden deelname) staat:
Van een team maakt tenminste één ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is hoofdverantwoordelijke namens het team.

Teams kunnen zich voor meerdere locaties aanmelden, betekent dat ook dat een deelnemer van een team in meerdere teams mag zitten?

De zeven prijsvragen staan los van elkaar. De prijsvragen zijn door zeven verschillende gemeenten uitgeschreven. De voorwaarden voor deelname zoals vermeld in het reglement art. 3.1 gelden per prijsvraag.
U kunt dus aan elk van de zeven prijsvragen deelnemen, mits u per prijsvraag aan de deelnamevoorwaarden voldoet.
Teamleden kunnen, per prijsvraag, niet aan meer dan één team deelnemen: ze kunnen immers niet tegelijkertijd (zoals bij de ateliers) op meerdere plaatsen tegelijk zijn.

Moeten we in onze motivatietekst concreet ingaan op de specifieke locatie of blijft de benadering eerder abstract in de eerste fase?

Zie reglement 3.4. In de motivatie wordt toegelicht waarom juist dit team het beste antwoord kan geven op de gestelde vraag van de betreffende locatie. Wat is de motivatie voor deelname, wat is de affiniteit met de beschreven opgave in de locatie en welke expertise wordt door elk van de teamleden ingebracht? De motivatie biedt inzicht in de werkwijze die het team voor ogen staat gedurende de periode waarin de ateliers plaatsvinden (plan van aanpak).

Wat kunnen de geselecteerde teams verwachten?

De geselecteerde teams worden uitgenodigd om, in atelierverband, ontwerpvoorstellen te doen die innovatief, uitvoerbaar, realiseerbaar en opschaalbaar zijn. Voorstellen die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. Iedere locatie organiseert twee ateliersessies. Tijdens deze ateliersessies krijgen de deelnemers een rondleiding door de wijk, worden ze van relevante informatie voorzien en is er gelegenheid om stakeholders, bewoners en andere lokale partijen te ontmoeten. Elk geselecteerde team ontvangt een vergoeding in de kosten van €10.000, mits wordt voldaan aan de voorwaarden.

De prijsvraag wordt afgesloten met het aanwijzen van één team per locatie, wiens voorstel naar het oordeel van de jury het beste antwoord geeft op de gestelde opgave. Voorafgaand aan de jurybeoordeling kan aan bewoners en andere direct betrokkenen gelegenheid worden geboden om hun reactie op de voorstellen te geven.

Wie is binnen de prijsvraag de uiteindelijke opdrachtgever voor de vervolgopdracht? Is dat dezelfde partij die een ontwerpvergoeding beschikbaar stelt?

Zie reglement 6.4.
De uitschrijver (de gemeente) treedt in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de coalitiepartijen en overige stakeholders. Wie uiteindelijk de vervolgopdracht verstrekt, hangt onder meer af van de inzending zelf.
Het kan zijn dat niet de gemeente, maar een van de andere betrokken partijen meer voor de hand ligt.

Wat kun je winnen met Panorama Lokaal?

De ambitie van de uitschrijvers van de zeven prijsvragen is om een vervolg te geven aan de uitkomsten van de prijsvraag. Op welke manier er over een vervolg wordt nagedacht verschilt per locatie en hangt uiteraard ook af van de voorstellen van de ontwerpteams. De uitschrijvers gaan daarover in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending.

De sluiting van de vragenronde is nu gepland op 19 december as. Is de uitschrijver genegen om deze termijn op te schorten tot twee weken voorafgaand aan de sluiting van de aanmeldtermijn op 21 januari 2020?

We introduceren hierbij een tweede vragenronde die sluit op 6 januari. De tweede nota van inlichting wordt uiterlijk 8 januari gepubliceerd.

Kan BPD aan de prijsvraag in Tilburg Noord deelnemen?

BPD is in de aanmelding van de gemeente Tilburg voor deelname aan de prijsvraag Panorama Lokaal (en daarmee in de Atlas) vermeld als samenwerkingspartner. In de voortgang van de procedure is hiervan afgezien. BPD is in het reglement art. 1.2 dan ook niet opgenomen als samenwerkingspartner. BPD is wel aanwezig geweest bij de ateliersessie, echter alle informatie die hier aan de orde is geweest is verwerkt in het openbaar gepubliceerde reglement.
Op grond hiervan en met verwijzing naar het reglement art. 3.2 ziet de gemeente Tilburg geen bezwaar tegen aanmelding van BPD voor deelname aan de prijsvraag.

Met een aantal studenten zijn wij erover na aan het denken om mee te doen aan een van de ontwerpopgaven. Als teamlid dat geregistreerd is in het Architectenregister, zal een van onze docenten meedoen. In het reglement staat dat er studenten in een team op

Dat is toegestaan.

De prijsvraag bestaat uit 7 deelprijsvragen / locaties en onze vraag is of je je voor meerdere locaties kunt inschrijven?

Onder de paraplu van Panorama Lokaal zijn zeven verschillende prijsvragen uitgeschreven door zeven verschillende gemeenten. De prijsvragen zijn geen ‘deelprijsvragen’, maar zelfstandige procedures. Teams kunnen zich dus aanmelden voor meerdere locaties.

Is het dan ook wenselijk of noodzakelijk om voor iedere locatie een specifieke motivatie en portfolio te schrijven? Of volstaat één (algemene) motivatie en portfolio voor alle locaties? Er wordt namelijk in dit stadium nog niet gevraagd naar specifieke

Het betreft zeven onafhankelijke prijsvragen voor zeven verschillende locaties.
Per locatie wordt gevraagd om een volledige aanmelding, die voldoet aan de voorwaarden per locatie. Een algemene, identieke motivatie voor meerdere locaties voldoet hier niet aan (zie verder reglement 3.4 en antwoord op vraag 6, Nota van inlichtingen 19 december 2019.

Als we ons inschrijven voor meerdere locaties kunnen we dan ook voor meerdere locaties geselecteerd worden? En, als die luxe zich dan voordoet, bestaat er dan een keuzemogelijkheid?

Uw team kan worden geselecteerd voor meerdere locaties; de zeven prijsvragen staan op zichzelf. Door een aanmelding te doen onderschrijft u de voorwaarden, wat betekent dat u dan deel zult nemen aan de prijsvraag. Wanneer uw team voor meerdere prijsvragen zou worden geselecteerd, wordt ook van u verwacht dat u aan deze meerdere prijsvragen deelneemt. Niet uitgesloten kan worden dat voor de verschillende prijsvragen op hetzelfde moment bijeenkomsten worden georganiseerd, maar dat geldt voor alle procedures waarvoor u zich tegelijkertijd aanmeldt. Het is aan u om bij agendaproblemen praktische oplossingen te vinden, waarbij u toch aan alle gestelde voorwaarden per prijsvraag kunt voldoen.

In de kaartenatlas Vlaardingen is sprake van de \"gebiedsvisie 2030\" met daarbij een aantal schetsen (pag 24). Wat is de status van dit plan, dienen wij ons hieraan te conformeren?

Aan de visie 2030 wordt nog gewerkt. Aanvullende inbreng is dus juist meer dan welkom. De uitschrijvers zijn met deze prijsvraag juist op zoek naar nieuwe inzichten en out of the box ideeën. Zie ook het reglement: Met deze prijsvraag wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de Gebiedsvisie en de uitkomsten van de prijsvraag zo mogelijk in praktijk te brengen.

Tijdens de ateliersessies worden experts betrokken. Wat voor expertise betreft dit?

Het programma voor de ateliersessies is nog niet bepaald.

Op pag 15 van de leidraad voor Vlaardingen is sprake van een plan van aanpak bij de motivatie. Kan er iets specifieker ingegaan worden op wat hiermee wordt beoogd?

De motivatie biedt inzicht in de werkwijze die het team voor ogen staat gedurende de periode waarin de ateliers plaatsvinden. Te denken valt aan een toelichting op de manier waarop het team denkt om te gaan met bewoners, hoe het de Ateliersessies wil inzetten, of en hoe eventuele aanvullende expertise wordt ingezet en dergelijke.

In de documenten wordt over de laatste versie van de RES (Regionale Energie Strategie) gesproken, maar de laatste publieke berichten daarover zijn van maart vorig jaar van de Vlaardingse Raadkamer Regionale Energiestrategie. In dat bericht wordt aangegeve

De RES voor de regio Rotterdam/Den Haag waar Vlaardingen onder valt, is nog niet beschikbaar. Er is op dit moment ook geen gemeentelijke energiestrategie.

Er is een landschapsplan gemaakt (pag 26 van de kaartenatlas). Wat is de status van dit plan, dienen wij ons hieraan te conformeren? (locatie Westwijk).

Het plan voor het buitengebied is vastgesteld, maar ook hiervan kan worden afgeweken. Voortschrijdend inzicht mag zeker.

Kan en is initiatiefnemer genegen om voorafgaand aan de selectiefase, alle beschikbare data / informatie van/over de wijk van de verschillende samenwerkingspartners beschikbaar te stellen?

De uitschrijver heeft in de bijgevoegde atlas de nodige informatie beschikbaar gesteld om een aanmelding te kunnen doen. In de ontwerpfase zullen de geselecteerde teams worden voorzien van meer informatie en is er ook uitgebreide mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.