English summary
Westwijk
20191029nwardv7889.jpg
20191029nwardv7911.jpg
20191029nwardv7924.jpg

In de Westwijk in Vlaardingen liggen kansen. De structuur van de wijk, ontworpen onder supervisie van de architect Willem van Tijen, biedt een sterke basis voor herstructurering. En dat is ook nodig om de Westwijk evenwichtig, aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken


In de Westwijk staan ruim 5.900 woningen, waarvan ongeveer de helft bestaat uit (kleine) sociale huurwoningen. Veel mensen met een midden of hoger inkomen verlaten de wijk, omdat het woningaanbod onvoldoende divers is en doorstroming vanuit eengezinswoningen stagneert: ouderen blijven wonen in de ruimere huizen omdat zij geen geschikt appartement in de wijk kunnen vinden. De huidige (goedkope) woningvoorraad is met name aantrekkelijk voor instromers met een zwakke sociale economische positie. Het economisch draagvlak gaat daarmee achteruit en de wijk raakt uit balans.

Tegelijkertijd is er sprake van stevige opgaven op het gebied van water en energie. De Westwijk ligt op lage veengrond, waardoor er risico is op wateroverlast bij piekbuien. De woningen hebben lage isolatiewaarden en hoog energieverbruik.

Door aanleg van de Blankenburgtunnel komt de Westwijk binnen de Ring van Rotterdam te liggen. Dit biedt kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, maar vormt ook een bedreiging voor het open slagenlandschap tussen de Westwijk en de nieuwe tunnelverbinding. Sinds oktober 2019 heeft de Westwijk een eigen metrostation, met verbinding naar Rotterdam en naar Hoek van Holland


coalitie
Gemeente Vlaardingen
Waterweg Wonen
Synchroon
Klankbordgroep West
Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat worden betrokken bij de ateliersessies.

jury
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Leefomgeving (voorzitter)
Allard Nieuwstraten, procesmanager Waterweg Wonen
Job Posner, regiomanager Synchroon
Paul Joormann, projectleider Gemeente Vlaardingen
Nelleke van der Luit, Klankbordgroep West

team 1
gerwin de vries, Flux landscape architecture
Oana Rades, Shift architecture urbanism
Rens de Boer, Bureau Stadsnatuur
Arjen Roelandse, Acacia Water
Tom Bosschaert, Except

team 2
Gijs Wolfs, wUrck architectuur stedenbouw lanschap
Mercè de Miguel Capdevila, P2
Paul Kersten , wUrck
Andy Kwaspen, Tauw
Ronald Goderie, Goderie Ecologisch Advies
Woud Jansen, Alba Concepts

team 3
Pieter Veen, Circular Landscapes
Paul de Graaf, Coöperatie Ondergrond
Max de Corte, Coöperatie Ondergrond
Bastiaan Rooduijn, Coöperatie Ondergrond
Nina Ravestein, P.A.D. landscapes
Jurrian Arnold, Open Kaart
Feline Verbrugge, Circular Landscapes

Opgave

Deelnemers aan Panorama Westwijk worden uitgedaagd om plannen te maken om de leefbaarheid te vergroten en de wijk toekomstbestendig te maken. Kan het toevoegen van woningen - deels uit andere marktsegmenten - in combinatie met het aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het water- en energiesysteem nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om zo de sociale balans te herstellen? Hoe kan het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen? Hoe kunnen buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen tussen wijk en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden ontstaan?

Aan de deelnemende ontwerpteams wordt gevraagd om:

Een voorstel voor de ideale plek, schaal en vorm voor het toevoegen van woningen door transformatie, toevoegen van nieuwbouw of verdichting van bestaande buurten. Daarbij wordt onderbouwd hoe dit bijdraagt aan de vergroting van de leefbaarheid in de wijk. En op welke manier deze woningopgave onderdeel wordt van een toekomstbestendig energie-, water en groensysteem in de Westwijk;
een strategie voor implementatie;
een uitwerking in de verbeelding van de nieuwe woningen op een strategische plek in de wijk, waarin de integrale koppeling van opgaven zoals water en energie duidelijk en aannemelijk wordt gemaakt.

De coalitie

De coalitie bestaat uit de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Synchroon en de Klankbordgroep West. Gemeente, ontwikkelaar en corporatie werken al eerder samen in de Oostwijk in Vlaardingen. De Klankbordgroep West, die bestaat uit bewoners en ondernemers, is al ruim 10 jaar actief en nauw betrokken bij visie- en planvorming in de wijk. Met deze prijsvraag wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de Gebiedsvisie in wording en de uitkomsten van de prijsvraag zo mogelijk in praktijk te brengen. Het is goed denkbaar dat de uitkomsten van de prijsvraag daadwerkelijk in praktijk gebracht kunnen worden. De Vlaardingse coalitie is er klaar voor.

Integraal ontwerpen en slim combineren

Er zijn heel veel urgente opgaven in deze wijk en de gebieden er omheen. Met Panorama Nederland als inspiratiebron voor deze prijsvraag staat niet het ‘moeten’ centraal, maar zoeken we naar de mogelijkheden en naar een gedeeld verlangen als motor voor verandering. Met de inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel zijn voor welkome structurele verbeteringen in de toekomst: rijker, schoner en hechter. Panorama Lokaal doet een beroep op creativiteit, verbeeldingskracht en realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de wijk, het buitengebied en de bewoners, bezoekers en ondernemers.

impressie

locaties