Westervoort, Mosterdhof
20191030nwardv8294.jpg
20191030nwardv8297.jpg
20191030nwardv8313.jpg

Wijkbewoners hebben nadrukkelijk de wens geuit om de leefbaarheid te verhogen en in dit opzicht dus het tij te keren. Ook de verbinding met de naastgelegen IJsseluiterwaarden kan beter. Een brede coalitie van gemeente, waterschap, woningcorporatie, de originele architect én bewoners ziet in Panorama Lokaal een unieke kans. “Door deelname aan Panorama Lokaal hopen wij de ontwikkelingen die we gezamenlijk voor ogen hebben te versnellen. Wij willen van de Mosterdhof weer een wijk maken waar we trots op zijn. Toekomstbestendig, met de IJsseluiterwaarden als recreatief uitloopgebied.”


De wijk Mosterdhof is de bakermat van de ‘Experimentele Woningbouw’ in Nederland. De wijk heeft het gelijkluidende Rijkspredicaat: een eretitel voor vernieuwingen die in de jaren 70 bijdroegen aan een betere woonkwaliteit, zoals in dit geval het combineren van eengezins- en seniorenwoningen en het scheiden van voetgangersgebied en rijverkeer. De trots en nieuwsgierigheid die onder bewoners heerste in de beginjaren is echter naar de achtergrond verdwenen. De openbare ruimte stamt grotendeels nog uit de jaren zeventig en is echt aan revitalisering toe. En dat geldt ook voor de verduurzaming en het aanzicht van woningen.


motivatie

Om het tij te keren heeft de coalitie het wijkontwikkelingsplan ‘Mooi Mosterdhof 2030’ opgesteld. In dit plan staat het toekomstbeeld van de Mosterdhof beschreven. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als sociale domein. In het plan zijn ook 37 korte en lange termijnacties opgenomen, waarbij de coalitie goed hulp, verbeelding en praktische handreikingen kan gebruiken. Met deelname aan Panorama Lokaal ziet de coalitie de kans om dit proces te versnellen en met optimalere oplossingen te komen. Een innovatief en inclusief ontwerp van de openbare ruimte, waarin het ontwerpteam recht doet aan de geleverde input en maatschappelijke thema’s als klimaatadaptie, vergrijzing, parkeerdruk, veiligheid, riolering en sociale verbondenheid, is meer dan welkom. Zo vergroot deelname aan Panorama Lokaal de kans op een toekomstgericht, integraal en vernieuwend inrichtingsplan en draagt het bij aan positief beeld over de Mosterdhof. Dit versterkt de samenwerking binnen de coalitie, het draagvlak en daarmee de haalbaarheid van de daadwerkelijke brede realisatie.


samenwerking

De huidige coalitie, van gemeente, woningcorporatie, waterschap en architect, is sinds november 2018 gegroeid. Gemeente en bewoners hebben hierin een voortrekkersrol gehad. Ongeveer 10% van de bewoners is op enig moment bij de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan en/of het vervolg betrokken (geweest). De coalitie vindt het essentieel dat bij de formulering van de prijsvraag binnen Panorama Lokaal ook ‘Mosterdhoffers’ betrokken worden zodat hun input geborgd is. Tijdens zogenaamde wijktafels met bewoners en andere actiehouders worden plannen en acties uit het wijkontwikkelingsplan verder uitgewerkt. Die samenwerking wordt voortgezet gedurende de prijsvraag Panorama Lokaal.

opgave

De Mosterdhof telt circa 685 inwoners en 270 woningen. Het gemiddelde geregistreerde energielabel is D tot C. Aan de IJsseldijk en de Dorpstraat staan nog circa 30 woningen van verschillende bouwjaren en segmenten. Achter de IJsseldijk ligt een prachtig uiterwaardenlandschap. Deze dijk wordt komende jaren onderzocht vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma, mogelijk komen daar versterkingsopgaven uit. De IJssel en uiterwaarden worden met het project Rivierklimaatpark IJsselpoort robuust en toekomstbestendig gemaakt. De wijk en de uiterwaarden zijn echter nauwelijks met elkaar verbonden, terwijl er wel kansen liggen. De wijk is bovendien ideaal gelegen ten opzichte van het centrum, NS-station, Arnhem en snelwegen.

bijzonderheden

Het wijkontwikkelingsplan is via de volgende link te raadplegen:
Ga naar Mooi Mosterdhof!