Vlaardingen, Westwijk
20191029nwardv7889.jpg
20191029nwardv7911.jpg
20191029nwardv7924.jpg

Er is al volop aandacht voor ontwikkeling van de wijk en er liggen kansen om tot een meer gevarieerd woonmilieu te komen. Ook door ligging van de wijk, tegen het buitengebied Aalkeetpolder.

“Door deel te nemen aan Panorama Lokaal kan de potentie van de Westwijk, in samenhang met het naastgelegen landschap, door het ontwerpteam verder onderzocht en verbeeld worden”, laat de lokale coalitie weten. “Deze aanpak zou kunnen leiden tot betere plannen en is het niet ondenkbaar dat de uitkomsten van deze studie daarna ook daadwerkelijk in praktijk gebracht kunnen worden.”


De Westwijk in Vlaardingen werd ontworpen onder supervisie van Willem van Tijen. De structuur van de wijk biedt een sterke basis voor herstructurering. En dat is nodig, want de wijk, die ruim 5900 woningen telt, bestaat voor ruim de helft uit (kleine) sociale huurwoningen. De (goedkope) woningen in de Westwijk zijn van matige kwaliteit en trekken voornamelijk instromers met een zwakke sociaal economische positie. In het kader van de energietransitie zal een deel van de woningen vernieuwd of vervangen gaan worden.


motivatie

Er wordt in Vlaardingen al gewerkt aan een integrale Gebiedsvisie Westwijk, die in het voorjaar van 2020 zal worden vastgesteld. In de gebiedsvisie wordt aangegeven welke doelstellingen gerealiseerd zullen worden in de komende jaren, en welke middelen daarvoor worden ingezet. Er wordt onderzocht hoe verweving van het landschap met de (te vernieuwen) bebouwing zou kunnen leiden tot een veel interessanter woonmilieu, waarin zaken als klimaatadaptatie en meer biodiversiteit een plek kunnen krijgen. In de uitvraag van Panorama Lokaal herkent de coalitie de situatie waarin de Westwijk nu verkeert. Deelname aan deze prijsvraag kan bijdragen aan het onderzoeken en verbeelden van (concretere) plannen voor de wijk.

samenwerking

Gemeente, Waterweg Wonen en Synchroon hebben eerder succesvol samengewerkt om een andere Van Tijenwijk in Vlaardingen Oost (Babberspolder) te transformeren van éénzijdige sociale woningvoorraad naar een gemengd woonmilieu. Deze partijen hebben besloten om zich als coalitie in te schrijven voor Panorama Lokaal. Vierde partner is de Klankbordgroep Westwijk, al ruim 10 jaar actief en nauw betrokken bij de opstelling van de Gebiedsvisie en de planvorming.

context

Op basis van de gebiedsvisie wordt het Actieplan Wonen geactualiseerd. Daarin is de opgave vanuit de stadsregio opgenomen voor het bouwen van 5200 woningen, waarvan een groot deel in de Westwijk. Vanuit het Strategisch Voorraadbeleid van Waterweg Wonen komen de opgaven voor aanpak van de bestaande woningvoorraad. De vernieuwing van de wijk vraagt om een andere woningmix, waarin ruimte is voor middel dure en dure huur- en koopwoningen.

bijzonderheden

De huidige situatie aan de westzijde van de Westwijk is een harde scheiding tussen stad en landschap. Eigenaar van het landschap, buitengebied Aalkeetpolder, is Staatsbosbeheer, mede initiatiefnemer van de prijsvraag en ook betrokken bij deze locatie. Over een deel van het gebied is een reservering (RWS/IenM) opgenomen voor de toekomstige aanleg en ontsluiting van de Blankenburgtunnel.
Door aanleg van de Blankenburgtunnel komt de Westwijk binnen de Ring van Rotterdam te liggen. Dit biedt kansen voor de verbeterde bereikbaarheid van de Westwijk, maar vormt ook een bedreiging voor het open slagenlandschap tussen de Westwijk en de nieuwe tunnelverbinding. 
Vanaf oktober 2019 heeft de Westwijk bovendien een eigen metrostation, met verbinding naar Rotterdam en naar Hoek van Holland (strand).