English summary
Tilburg-Noord
FinalanimatiePanoramaLokaal00410.jpg
FinalanimatiePanoramaLokaal04401.jpg
20190927nwardv5987.jpg

Tilburg-Noord ligt op de rand van stad en land: tussen het centrum in het zuiden, Landschapspark Pauwels in het noorden en bedrijventerreinen aan de oost- en westzijde. Hier komen veel opgaven samen. De wijk Tilburg-Noord kenmerkt zich door sociaal maatschappelijk vraagstukken, en zowel in wijk als buitengebied zijn de energietransitie, klimaatadaptatie en afname van de biodiversiteit een opgave. Deze opgaven zijn geen doel op zich, maar kunnen wel de motor zijn voor structurele verbeteringen.


De wijk kent veel groene ruimtes, die geen heldere gebruiksfunctie hebben. Tilburg-Noord heeft 23.500 inwoners met 120 verschillende culturele achtergronden. De woningvoorraad is eenzijdig, waardoor het voor bewoners die op zoek zijn naar een ander type woning lastig is om in de wijk te verhuizen. Er is sprake van groeiende maatschappelijke problematiek, met name in Stokhasselt en Vlashof. De buurten vergrijzen, nieuwe bewoners zijn vooral zwakkere groepen uit de samenleving. 40% van de bewoners leeft onder de armoedegrens. Er is nauwelijks lokale werkgelegenheid.

Zowel de fysieke als sociaaleconomische situatie in de wijk kan wel een boost gebruiken en er liggen kansen om de verbondenheid van het stadscentrum met Landschapspark Pauwels te verbeteren.Kan het buitengebied helpen de sociale en fysieke opgaven in de woonwijk op te lossen? Vanuit de ondergrond is de verbinding duidelijk: het watersysteem werkt van de Brabantse beken in het buitengebied tot de regenton in de achtertuin van bewoners. Kan ook in sociaaleconomische opzicht, werk of voorzieningen wijk en buitengebied verbonden worden? Er zijn plannen om woningen toe te voegen aan Tilburg-Noord. Waar en hoe kunnen die helpen om de wijk te versterken?


coalitie
Gemeente Tilburg
WonenBreburg,
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling
Waterschap De Dommel
Bewoners worden betrokken in nauwe samenwerking met het reeds lopende traject van Pact Noord

jury
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Nathalie Brooks, bewoner
Nachenthaly Francisco, bewoner
Wouter van Gent, Universiteit van Amsterdam, Faculty of Social and Behavioral Sciences
Lucas Zoutendijk, Studio 1:1

team 1
Mathieu Kastelijn, KAW architecten
Stijn Heesbeen, KAW architecten
Wietske Schober, KAW architecten
Rian Vermeulen, BRO
Nico van Hooijdonk, BRO
Renze van Och, BRO

team 2
Anne Seghers, RUIMTEVOLK
Maaike Postma, RUIMTEVOLK
Bram van den Groenendaal, RUIMTEVOLK
Casper Hügel, Witteveen+Bos

team 3
Ed Bergers, Baudoin van Alphen Bergers architecten interieurarchitecten
Ton van der Hagen, Archistad
Berny van de Donk, Donk, bouwen met verhalen
Marc Okhuijsen, Zonnova / Reciprocité
Koj Koning
Esther Kruit & Mariëlle Kok, Kruit | Kok Landschapsarchitecten
Ed Bergers, Baudoin van Alphen Bergers architecten interieurarchitecten

Opgave

De vraag aan ontwerpers is om de maatschappelijk opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave zo in te zetten dat ze een positief effect op de hele wijk hebben. Belangrijke aanknopingspunten hiervoor liggen zowel in de wijk, als in het buitengebied. Ontwerpers wordt gevraagd om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement wordt gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen. De voorstellen moeten een handelingsperspectief bieden aan alle betrokken in de buurt - burgers, overheid en marktpartijen - dat de partijen voor de lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan.

Aan de deelnemende ontwerpteams wordt gevraagd om:

Een handelingsperspectief dat op lange termijn de partijen verbindt. Daarbij is een visie gevraagd op het combineren van opgaven en budgetten in een maatschappelijke businesscase.
Daarbij twee inhoudelijke denkrichtingen als startpunt te hanteren: het verbinden van de sociaaleconomische opgave met ambities in het buitengebied en het vergroten van ontwikkelmogelijkheden en diversiteit in de wijk.
Randvoorwaarden te formuleren voor de bouwopgave in het gebied.

Integraal ontwerpen en slim combineren

Er zijn heel veel urgente opgaven in deze wijk en de gebieden er omheen. Met Panorama Nederland als inspiratiebron voor deze prijsvraag staat niet het ‘moeten’ centraal, maar zoeken we naar de mogelijkheden en naar een gedeeld verlangen als motor voor verandering. Met de inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel zijn voor welkome structurele verbeteringen in de toekomst: rijker, schoner en hechter. Panorama Lokaal doet een beroep op creativiteit, verbeeldingskracht en realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de wijk, het buitengebied en de bewoners, bezoekers en ondernemers.

impressie

locaties