Rotterdam, Beverwaard
20191022nwardv6881.jpg
20191022nwardv6918.jpg
20191022nwardv6924.jpg

Inmiddels is het imago negatief, voelt Rotterdam ver weg en heeft de buitenruimte onderhoud nodig. De samenwerkingspartners willen via Panorama Lokaal de wijk toekomstgericht maken en positief op de kaart zetten.


Beverwaard is een unieke Rotterdamse wijk. De indeling volgt het oude patroon van sloten van een landbouwgebied dat de bijnaam ‘de puntzak’ had gekregen. In de jaren tachtig verhuisden veel Rotterdammers uit flats en bovenwoningen naar de toen populaire en betaalbare eengezinswoningen.


motivatie

Alleen al het aanwijzen van Beverwaard voor Panorama Lokaal draagt positief bij aan het ‘op de kaart zetten’ van deze stadsrand van Rotterdam. Deze wijk verdient een ruimtelijke én sociale upgrade voor de toekomst. Die omvat ook de relatie met vier R’s: de randen, de rivier, de rijksweg en (buurgemeente) Ridderkerk. De wateropgave is een belangrijke aanjager en klimaatadaptatie vormt de kapstok.

samenwerking

Het doel is om met drie groepen aan de slag te gaan. Een werkgroep met inhoudelijke experts stroopt de mouwen op voor de opgave. Een klankbordgroep vertegenwoordigt de wijk en een stuurgroep met vertegenwoordigers van de coalitiepartners, inclusief een lid van de gebiedscommissie IJsselmonde, overzien de opgave. Belangrijke partners zijn de bewoners en de ondernemers van Beverwaard zelf. Zij worden via de lokale communicatiekanalen op de hoogte gehouden over deelname van Panorama Lokaal. 


context

Beverwaard heeft ruim 12.000 inwoners en ligt ingeklemd tussen de rijksweg A16 aan de westzijde, Oud-IJsselmonde en de Nieuwe Maas aan de noordoostzijde en de gemeentegrens van Ridderkerk aan de zuidoostzijde. Het is een gezinswijk met een mix aan culturen. De wijk heeft een negatief imago, ondanks de vele betrokken en actieve bewoners. De subjectieve veiligheidsbeleving is laag. Bewoners geven de openbare ruimte een onvoldoende. Relatief veel bewoners ontvangen een uitkering, een kwart van de huishoudens heeft moeite om rond te komen. Rotterdam voelt ver weg. Voor werk moet je de wijk uit. Het voorzieningenniveau is laag voor jongeren, volwassenen en ouderen, maar voor gezinnen redelijk. De ondernemers in het winkelcentrum hebben het zwaar. Vanwege deze problematiek is behalve de ruimtelijk component, de sociale component van groot belang 
De gemeente Rotterdam heeft een buitenruimteproces waarin afstemming voor stedelijke en lokale opgaven met andere partijen structureel plaatsvindt. Deelname aan Panorama Lokaal is een versnelde stap voor dit buitenruimteproces.

opgave

Beverwaard is onderdeel van het gebied IJsselmonde en ligt in de zuidoosthoek van Rotterdam. De oorspronkelijke slotenstructuur vormde de basis voor de indeling. Beverwaard kent ook de karakteristieke woonerven van de jaren tachtig, wat de wijk labyrintisch doet voorkomen. De wijk kent hoofdzakelijk laagbouw. Directe aanleiding voor de opgave vormt de verschraalde, verzakte en deels versteende buitenruimte. De singels zijn aan onderhoud toe en ook de riolering is in slechte technische staat. Daarbij is de opgave om de wijk klimaatadaptief te maken, met aandacht voor wateraanvoer, waterberging, waterafvoer en waterkwaliteit. Deze technische opgave biedt kansen om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren.
De relatie met het buitengebied staat ernstig onder druk. In dit grensgebied van Rotterdam en Ridderkerk komen ook functies terecht die elders in de stad geen plek vinden, zoals het AZC en de P&R voor Feijenoord City. De recreatieve opgave in combinatie met de wateropgave biedt ook kansen voor de transformatie van aangrenzende gebieden in Ridderkerk.

bijzonderheden

Om het gebied - zowel bij wateroverlast als bij droogte - klimaatbestendig te ontwikkelen is verbetering van de waterstructuur nodig. Dat betekent onder andere kijken naar optimalisatie van bestaande waterinlaat, vergroten van waterbuffering van regenwater, verbetering waterkwaliteit en het mogelijk onderzoeken van alternatieven voor aanvoer van zoet water uit de Oude Maas, vanwege de verdere verzilting van de Nieuwe Maas. Kortom, ontwerpteams die bereid zijn ontwerpkracht te verbinden aan ingenieurskunst zijn welkom.