Emmen, Bargeres
20191024nwardv7498.jpg
20191024nwardv7605.jpg
20191024nwardv7799.jpg

Ze willen een schoner Bargeres door bijvoorbeeld de woningen te verduurzamen. Ze pleiten voor een hechtere wijk door sterkere sociale structuren en gezondheidsinitiatieven. Omarming van culturele diversiteit en het opschroeven van biodiversiteit moet voor een rijker stadsdeel zorgen.


De wijk Bargeres in Emmen vergrijst en het aantal inwoners neemt af. Dat schreeuwt om een toekomstplan. De samenwerkingspartners (gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier , Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen) zetten in op nieuw elan aan de hand van drie kernbegrippen uit Panorama Nederland: schoner, hechter en rijker.


motivatie

Panorama Lokaal kan de wijkopgaven verbinden en een katalysator zijn voor de gezamenlijke woon- en leefbaarheidsvisie voor Bargeres. De wijk maakt onderdeel uit van de open groene stad Emmen waarbij natuur en landschap onderdeel zijn van de stadsstructuur. Bargeres kent een rijke stedenbouwkundige en cultuurhistorische gelaagdheid die ingezet kan worden voor het nieuwe elan.

samenwerking

Samenwerking is er al in het gemeenschappelijke project ‘woon-en leefbaarheidsvisie Bargeres’ dat in september is gestart. Daarin zijn de gemeente, corporaties, de welzijnsorganisatie en de wijkvereniging verenigd. Andere betrokken organisaties en diverse inwoners zitten in de klankbordgroep. Gedurende het traject worden wijkbewoners dus nauw betrokken. Inwonersparticipatie wordt daarbij gestimuleerd. Panorama Lokaal sluit hierbij aan en kan de visie(vorming) versterken. De wens is een totaalplan gekoppeld aan de woon- en leefbaarheidsvisie.


context

Toonaangevende ontwerpers hebben de wijk in de jaren negentig al een keer onder de loep genomen. Waardevolle gedachten zijn toen uitgetekend, niet als concreet plan maar visionair. Een van de ideeën, het ruimtelijk openen van het winkelcentrum, is uitgevoerd. Daarnaast hebben corporaties, staatsbosbeheer en het waterschap hun eigen trajecten voor Bargeres. Het waterschap bijvoorbeeld wil het waterafvoersysteem van Bargeres gaan vernieuwen en aanpassingen doen om klimaatmaatregelen te nemen vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptie. Hoe mooi zou het zijn om deze ingrijpende werkzaamheden te verbinden aan verbetering van de openbare ruimte en een koppeling met het Oranjekanaal dat midden door de wijk loopt?

opgave

De jaren 70-wijk Bargeres heeft rond de 4300 huishoudens. Het aantal inwoners is sinds 2000 met tien procent afgenomen. Het aantal 65-plussers is sindsdien fors gestegen, het aantal jongeren sterk gedaald. Eengezinswoningen domineren en de woonomgeving is sterk versleten. Woningen voldoen niet aan de duurzaamheidseisen en zijn niet levensloopbestendig. 
Corporaties en bewonersorganisaties kijken naar de gemeente voor vernieuwing en verbetering van de openbare ruimte, en bijvoorbeeld goede fietsroutes naar bos en stad. Maar de gemeente heeft daarvoor een krap budget. De vraag rijst of de huidige opzet van Bargeres wel toekomstbestendig is. 
Bargeres grenst aan het Noordbargerbos, maar er is geen goede verbinding. Een recreatieve zonering en een geleidelijke overgang van wijk naar bos kunnen dit verbeteren. De groene stadsrand dringt diep de wijk in, dankzij het groene stapsgewijze Emmens-ruimtesysteem, maar wordt onvoldoende beleefd en gewaardeerd. Hoe kan dit veranderen?


bijzonderheden

Het Noordbargerbos, de flank van de Hondsrug met boomwallen en essen waarop het noordelijk deel van de wijk is gebouwd, kent een archeologisch belang. De wijk is ‘ingeschoven’ in een historisch boomwallenlandschap. In de ogen van bewoners neemt het groen meer ruimte in dan dat het ruimte schept. Anderzijds is er veel groen om te omarmen. Daar moet iets op worden verzonnen. In andere wijken van Emmen is het verband met omringende landschap op veel plaatsen al wel tot stand gebracht. Bargeres ligt met de rug naar het bos en het oude kampenlandschap, gescheiden door de (rond)weg.