Den Helder, Julianadorp
20191030nwardv8254.jpg
20191030nwardv8121.jpg
20191030nwardv8132.jpg

Er is in deze buurten weinig verbinding met het (vele) omringende groen en de kust. Een lokale coalitie, bestaande uit de gemeente Den Helder, woningcorporaties, zorginstelling en een burgerinitiatief, streeft ernaar om deze wijken op sociaal en fysiek vlak weer aantrekkelijk te maken voor (toekomstige) bewoners. Niet alleen door het gebied op een duurzame manier opnieuw in te richten, rekening houdend met andere woonvormen en ruimte voor spelen, sporten en bewegen, maar ook door het (vele) omringende groen belangrijk onderdeel te maken van wonen in Julianadorp.


Julianadorp ligt zo’n 5 kilometer ten zuiden van Den Helder. Het is een dorp met een onsamenhangende structuur, bestaande uit een agrarisch dorp, een woonwijk die bestaat uit bouw uit de jaren 60, 70, 80, een groot terrein van een zorginstelling en, aan de kust, complexen recreatiewoningen. In de bloemkoolwijken, met hoge woningdichtheid en goedkopere woningtypen, staat de leefbaarheid en woonkwaliteit soms onder druk.


motivatie

De opgave die in Panorama lokaal wordt geformuleerd, speelt in Juliandorp in hoge mate, met name voor het oostelijke deel van de wijk. De oudere (bloemkool)buurten voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en hebben weinig verbinding met het omringende groen. Verschillende partijen, waaronder bewoners, zijn betrokken geweest bij het opstellen van een omgevingsvisie Julianadorp, waarin de verschillende ambities voor het gebied naar voor komen. Panorama Lokaal biedt de kans om een coalitie te sluiten, een verdiepingsslag te maken en toe te werken naar concrete uitvoering van die ambities.

samenwerking

De coalitie kan doorbouwen op de omgevingsvisie en op het netwerk, van betrokkenen en bewoners, dat is gevormd in de wijk tijdens het opstellen hiervan. Er is consensus over de vraagstukken die er spelen en er is draagvlak voor visie en oplossingsrichtingen. Alle betrokken partijen hebben de ambitie, investeringskracht en samenwerkingsbereidheid een stap te zetten naar uitvoering.


context

Bij de ontwikkeling van Julianadorp zijn verschillende stakeholders betrokken, met eigen belangen en ideeën. Zo bezit de Woningstichting ruim 750 woningen in de oudste wijken, maar heeft ze ook een belangrijke grondpositie in de rand van het gebied, waar zij graag wil ontwikkelen in bijzondere woonmilieus en woonvormen voor specifieke doelgroepen. Zorginstelling ’s Heeren Loo, met een groot terrein aan de rand van de wijk, wil graag onderdeel worden van Julianadorp door het beter verbinden van ruimte, groen en water, maar ook door wederzijds gebruik van bewoners en bezoekers. Initiatief ONS ziet graag een ruimtelijke vertaling van de ideeën op het gebied van ontspanning, natuur en sport en denkt daarbij aan een bundeling van functies op een multifunctioneel terrein (sport/cultuur/natuur campus).