English summary
Erik Jan van Kempen, Directeur Generaal Omgevingswet

Blog Erik Jan van Kempen: Van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst

1 okt '19

Erik Jan van Kempen is Directeur – Generaal bij het Ministerie van BZK. Voor Panorama Lokaal schreef hij een blog over veranderopgaven waar de woonwijken voor staan: ‘van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst’


“Nederland verandert! De woningvraag, huizen van het aardgas af, klimaatadaptatie, nieuwe vormen van mobiliteit, een nieuwe circulaire economie, maar ook transities op het gebied van zorg en veiligheid hebben allemaal invloed op het gebruik en inrichting van onze leefomgeving”

van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst

Op nationale schaal hebben we deze transities in de NOVI beschreven, maar de uitwerking zal voor veel mensen pas tastbaar worden in hun eigen woonwijken. Door te combineren kunnen we toewerken naar de mooiste resultaten en bovendien kosten en overlast besparen. Om dat goed te kunnen doen zetten we ruimtelijk ontwerp in. We zoeken naar iconische ontwerpen die met trots de kwaliteit benutten die al in de wijken aanwezig is, en daar leefomgevingskwaliteit aan toevoegen voor de woonomgeving van de toekomst.

zachte waarden voor draagvlak

Het niveau van de wijk leent zich goed voor het versnellen en concreet maken van nationale ambities. Op wijkniveau is de uitwerking in de ruimte direct zichtbaar en zijn de mensen dichtbij. Een goed voorbeeld van een wijkgerichte aanpak is ons Programma Aardgasvrije Wijken en zijn de wijkaanpakken binnen de Woondeals. De prijsvraag biedt een kans om deze opgaven nog breder te bezien door bijvoorbeeld een koppeling met klimaatadaptatie te maken.

Nog sterker wordt de aanpak als ‘zachte waarden’ worden toegevoegd, zoals leefomgevingskwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit. Dit zijn waarden die, gekoppeld met de andere opgaven, voor draagvlak en betrokkenheid bij bewoners kunnen zorgen voor ingrepen in de wijk en in hun straat. Mensen kunnen niet altijd uitdrukken wat een woonomgeving zo fijn maakt, maar iedereen weet hoe het voelt om in een fijn huis in een prettige wijk te leven en wat iemand zelfs trots maakt om op zo’n mooie plek te wonen.

Oplossingen voor iedereen

Ik ben blij met de keuze voor het type wijk in deze prijsvraag. Namelijk een type waar we in Nederland heel veel van hebben, maar die ook toe is aan een ‘update’. Door demografische veranderingen, zoals de trek naar de steden, vergrijzing en kleinere huishoudens, is hier behoefte aan meer woningen en andere soorten woningen. Deze wijken liggen aan de randen van de stad, maar verbondenheid met het centrum en met de groene buitengebieden staat bovenaan woonwensenlijstjes. Met slimme ontwerpen voor dit type wijken, hebben we hopelijk oplossingen voor veel plaatsen door heel Nederland in handen, met huisvesting en een verbetering van de leefomgeving voor iedereen.