English summary
opgaven
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven.Er liggen veel uitdagingen om de wijken uit de jaren 60, 70 en 80 toekomstbestendig te maken. Deze wijken aan de rand van de stad - waar stad en buitengebied samenkomen - bestaan niet alleen uit woonwijken, maar ook uit sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken.

Ze zijn gebouwd in een periode dat we andere eisen en wensen hadden. Tijden zijn veranderd. Met hetzelfde optimisme waarmee deze wijken zijn gerealiseerd, is het nu tijd om aan de slag te gaan met de transformatie ervan.

Op deze pagina vindt u achtergrond informatie over de opgaven die voor Panorama Lokaal relevant zijn

Panorama Nederland

De inspiratiebron voor de prijsvraag ligt in Panorama Nederland: het toekomstbeeld voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, dat het College van Rijksadviseurs in 2018 presenteerde. Dit panorama laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Essentieel in dit toekomstbeeld is dat de verschillende opgaven worden bekeken in hun onderlinge samenhang. Geen enkele opgave staat immers op zichzelf.

Met Panorama Nederland in gedachte wil Panorama Lokaal ontwerp- en verbeeldingskracht van creatieve teams inzetten voor de volgende thema’s:
stadenlandverbindenGH2.jpg

Stad en land verbinden

De wijken uit de jaren 60,70 en 80 vormen nu vaak de buitenrand van de stad, samen met sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken. Vaak liggen de wijken direct aan het landschap, maar ervaren bewoners de nabijheid van dat landschap nauwelijks. De recreatiegebieden die in de jaren zestig ontworpen zijn in deze stadsranden, zijn vaak amper verbonden met de wijk. Scheiden van functies was heel lang het uitgangspunt bij het ontwerpen van wijken en gebieden. De toekomst staat in het teken van verweving.

Door het buitengebied en de buitenwijk in samenhang te bekijken, onstaat er nieuwe kansen. Hoe kan de voedselproductie slimmer met de wijk worden verbonden? Of het wonen met landschap en recreatie? De locaties voor de prijsvraag moeten bestaan uit zowel bebouwd als landschappelijk gebied.