English summary
Tilburg-Noord
FinalanimatiePanoramaLokaal00410.jpg
FinalanimatiePanoramaLokaal04401.jpg
20190927nwardv5987.jpg
zclpb0EDSeY

Tilburg-Noord ligt op de rand van stad en land: tussen het centrum in het zuiden, Landschapspark Pauwels in het noorden en bedrijventerreinen aan de oost- en westzijde. Hier komen veel opgaven samen. De wijk Tilburg-Noord kenmerkt zich door sociaal maatschappelijk vraagstukken, en zowel in wijk als buitengebied zijn de energietransitie, klimaatadaptatie en afname van de biodiversiteit een opgave. Deze opgaven zijn geen doel op zich, maar kunnen wel de motor zijn voor structurele verbeteringen.


De wijk kent veel groene ruimtes, die geen heldere gebruiksfunctie hebben. Tilburg-Noord heeft 23.500 inwoners met 120 verschillende culturele achtergronden. De woningvoorraad is eenzijdig, waardoor het voor bewoners die op zoek zijn naar een ander type woning lastig is om in de wijk te verhuizen. Er is sprake van groeiende maatschappelijke problematiek, met name in Stokhasselt en Vlashof. De buurten vergrijzen, nieuwe bewoners zijn vooral zwakkere groepen uit de samenleving. 40% van de bewoners leeft onder de armoedegrens. Er is nauwelijks lokale werkgelegenheid.

Zowel de fysieke als sociaaleconomische situatie in de wijk kan wel een boost gebruiken en er liggen kansen om de verbondenheid van het stadscentrum met Landschapspark Pauwels te verbeteren.Kan het buitengebied helpen de sociale en fysieke opgaven in de woonwijk op te lossen? Vanuit de ondergrond is de verbinding duidelijk: het watersysteem werkt van de Brabantse beken in het buitengebied tot de regenton in de achtertuin van bewoners. Kan ook in sociaaleconomische opzicht, werk of voorzieningen wijk en buitengebied verbonden worden? Er zijn plannen om woningen toe te voegen aan Tilburg-Noord. Waar en hoe kunnen die helpen om de wijk te versterken?


Opgave

De vraag aan ontwerpers is om de maatschappelijk opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave zo in te zetten dat ze een positief effect op de hele wijk hebben. Belangrijke aanknopingspunten hiervoor liggen zowel in de wijk, als in het buitengebied. Ontwerpers wordt gevraagd om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement wordt gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen. De voorstellen moeten een handelingsperspectief bieden aan alle betrokken in de buurt - burgers, overheid en marktpartijen - dat de partijen voor de lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan.

coalitie
Gemeente Tilburg
WonenBreburg,
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling
Waterschap De Dommel
Bewoners worden betrokken in nauwe samenwerking met het reeds lopende traject van Pact Noord

jury
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Nathalie Brooks, bewoner
Nachenthaly Francisco, bewoner
Anita van de Looij, 7Zebra's
Lucas Zoutendijk, Studio 1:1


inzendingen Tilburg-Noord