English summary
Beverwaard
20191022nwardv6881.jpg
20191022nwardv6918.jpg
20191022nwardv6924.jpg
teSQEVSlEBk

Beverwaard is een unieke Rotterdamse wijk. In de jaren tachtig verhuisden veel Rotterdammers uit flats en bovenwoningen naar de toen populaire en betaalbare eengezinswoningen. Inmiddels is de dynamiek uit de beginjaren is op de achtergrond geraakt, voelt Rotterdam ver weg en heeft de buitenruimte onderhoud nodig. De samenwerkingspartners willen via Panorama Lokaal de wijk toekomstgericht maken en positief op de kaart zetten.


De indeling van de wijk volgt het oude patroon van sloten van een landbouwgebied. Dat geeft de wijk een schijnbaar heldere structuur, maar door de - voor de jaren 80 karakteristieke - woonerven toont het soms als een labyrint. De wijk kent hoofdzakelijk laagbouw met woonerven in relatief hoge dichtheden (50 woningen per hectare) met energielabel C en D. Het rioolstelsel is aan vervanging toe, er is een grote wateropgave op de lange termijn en in de openbare ruimte is sterke behoefte aan revitalisering.

De Beverwaard is een gezinswijk met ruim 12.000 inwoners en een mix aan culturen. Veel bewoners hebben moeite om rond te komen en voor werk moet je de wijk uit. Het voorzieningenniveau voor gezinnen is redelijk, maar laag voor jongeren, volwassenen en ouderen. Bewoners geven de openbare ruimte een onvoldoende en de veiligheidsbeleving is laag. Toch zijn de bewoners trots op hun wijk. Mogelijk speelt bij het groepsgevoel mee dat de Beverwaard zowel maatschappelijk als ruimtelijk een geïsoleerde positie in de stad Rotterdam heeft. Vanuit de wijk voelt de stad ver weg; andersom is de rest van de stad vaak onbekend met de wijk en het imago is niet meteen positief. Hoewel de gemeente veel aandacht geeft aan communicatie met bewoners is het vertrouwen van bewoners in de gemeente beperkt.

De Beverwaard is onderdeel van het eiland IJsselmonde. De relatie met het buitengebied staat hier onder druk als gevolg van verstedelijking en infrastructuur. In het grensgebied van Rotterdam en Ridderkerk wordt veelal plaats geboden aan functies die elders in de stad geen plek vinden, zoals het AZC en de P&R voor Feyenoord.


Opgave

Deelnemers aan Panorama Lokaal worden uitgedaagd plannen te maken om de leefbaarheid in de wijk te vergroten door slimme koppeling te maken tussen de urgente ruimtelijke opgaven voor de lange termijn en de problematiek van bewoners nu. Naast een visie op de opgave vraagt Rotterdam om een slimme procesaanpak, waarbij de energie en betrokkenheid van de bewoners essentieel is. Er liggen kansen in de integrale aanpak van de openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en aanpak van het riool belangrijke dragers zijn. Daarbij moeten fysieke barrières worden geslecht, de Beverwaard beter wordt verbonden met de stad en het buitengebied van het eiland IJsselmonde.

De coalitie

De coalitie is breed en bestaat uit gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta en Gebiedsorganisatie IJsselmonde. Ook de gemeente Ridderkerk en de Landschapstafel zijn betrokken. Lokale partijen en initiatieven uit de wijk worden tijdens het proces betrokken.

coalitie
Gemeente Rotterdam
Woonstad Rotterdam
Woonbron
Waterschap Hollandse Delta
Gebiedsorganisatie IJsselmonde

jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Bert Wijbenga, wethouder Openbare ruimte
Johan van Driel, heemraad Waterschap Hollands Delta
Sandra Zimmerman, directrice kledingbank Beverwaard
Leny van Galen, bewoner en lid van Buurt Bestuurt
Jeffrey de Ruijter, bewoner en lid jongerenbestuur IJsselmonde


inzendingen Beverwaard