English summary
Bargeres
20191024nwardv7498.jpg
20191024nwardv7605.jpg
20191024nwardv7799.jpg
pKa-ODt0eI4

De wijk Bargeres in Emmen vergrijst en het aantal inwoners neemt af. Dat vraagt om een slim toekomstplan. De samenwerkingspartners (gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en welzijnsorganisatie Sedna) zetten in op nieuw elan aan de hand van drie kernbegrippen uit Panorama Nederland: schoner, hechter en rijker.


In Bargeres, gebouwd in de jaren 70, zijn natuur en landschap in het ontwerp van de stedenbouwkundige structuur als onlosmakelijk onderdeel meegenomen. Het wordt echter onvoldoende beleefd en gewaardeerd. Corporaties en bewonersorganisaties kijken naar de gemeente voor vernieuwing en verbetering van de openbare ruimte en bijvoorbeeld goede fietsroutes naar het naastgelegen Noordbargerbos en de stad. De gemeente heeft daarvoor een krap budget.

De ruimtelijke structuur is door de jaren heen onveranderd, maar de tijd heeft de wijk ingehaald. Na vijftig jaar sluiten de woningen, openbare ruimte en stedenbouwkundige structuur niet meer aan bij de bewoners van nu en de opgaven van deze tijd op gebied van water en energie. De wijk werd gebouwd voor gezinnen, maar nu is de realiteit dat in 70% van de woningen maar 1 of 2 mensen wonen.


Opgave

Via de prijsvraag zoeken de samenwerkende organisaties naar mogelijkheden om Bargeres klaar te maken voor de toekomst; een wijk waar inwoners zich nog meer thuis voelen. Ontwerpteams worden gevraagd om met voorstellen te komen waar aandacht is voor bijvoorbeeld de woningvoorraad, woningverbeteringen, het anders omgaan met tuinen, het anders opvangen of afvoeren van regenwater en kansen die de openbare ruimte te bieden heeft. Het winnende ontwerp wordt opgenomen in de Woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres. De uitvoering van de plannen moet worden betaald uit de bestaande budgetten voor de wijk.

Deelnemers van Panorama Bargeres wordt gevraagd om een scenario te bedenken voor de revitalisering van de wijk, zodat deze toekomstbestendig wordt. Daarbij is de logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) leidend om te bepalen welke ingrepen kansrijk zijn. Ook staat de vraag centraal welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Het verbeteren van sociale en ruimtelijke verbindingen en het vergroten van de leefbaarheid en de bestaande ruimtelijke kwaliteit moet het resultaat zijn. Het is belangrijk dat er een houdbare vorm wordt gevonden van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving, waar herverdeling van taken, grond en financiering denkbaar zijn.

coalitie
Gemeente Emmen
Woningcorporatie Domesta
Woningcorporatie Lefier
Staatsbosbeheer
Waterschap Vechtstromen
Welzijnsorganisatie Sedna

jury
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Leefomgeving (voorzitter)
Bewoner uit de Rolderbrink (n.t.b.)
Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen
Herbert Bosch van Domesta
Anouk Verspeek, Sedna (o.v.b.)


inzendingen Bargeres